VAINAS LEATHER

Vogatzikou 8
Thessaloniki, Greece
Tel: 2310 220 092